GDPR - podrobne

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Ubytovacie zariadenie/prevádzka:
Chaty Tatra
Tatranská Štrba 3057-3058
05941 Tatranská Štrba
Email: info@chaty-tatra.com
Telefón: +421 911 86 77 86

Prevádzkovateľom Chaty Tatra a webovej stránky www.chaty-tatra.com je:
Chaty Tatra s.r.o.
Dudvážska 29
821 07 Bratislava
IČO: 50114964
DIČ: 2120188356

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Poučenie o právach resp. skutočnostiach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“ ) Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby na základe § 24 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ Chaty Tatra zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje pre následné činnosti: – rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená (spracovanie objednávky od klienta, keď klient kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom) – poskytovanie ubytovacích služieb a administrácia s tým spojená (zapísanie ubytovaných osôb do Knihy ubytovaných, vyplnenie tlačiva Hlásenie pobytu pre Cudzineckú políciu) – vybavovanie sťažností a reklamácií – daňové a účtovné doklady (vystavenie faktúry)

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, doba pobytu, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo

Osobné údaje sa poskytujú len príslušným štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu (Polícia SR, Oddelenie Cudzineckej polície PZ Prešov) Obecnému úradu Štrba a štátnym alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy

Rezervácia pobytu
Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Ubytovacie služby
Chaty Tatra poskytujú ubytovacie služby. Na zabezpečenie a poskytnutie týchto služieb je nevyhnutné, aby hostia poskytli svoje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Pri nástupe na pobyt je každá osoba staršia ako 15 rokov, povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti (OP alebo PAS). Za osoby mladšie ako 15 rokov nahlasujú osobné údaje rodičia alebo tým poverené dospelé osoby. U zahraničných osôb je každá osoba (aj deti) povinná preukázať sa platným OP alebo PASOM. Ak by sa hosť z akýchkoľvek dôvodov odmietol preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom, nemôže mu byť ubytovanie poskytnuté. Prístup k vašim osobným údajom v Chaty Tatra majú len dve osoby a to konatelia prevádzkovateľa

Súhlas klienta
Využívaním služieb Chaty Tatra klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z
 
Súhlas klienta na webovej stránke
Na našej webovej stránke www.chaty-tatra.com máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, na účel a dobu vybavenia Vašej požiadavky uvedenej v odoslanom formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené tretím osobám
 
Zabezpečenie osobných údajov
Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu
Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

Účtovníctvo
Využívame externú spoločnosť pre vedenie účtovníctva. Táto služba je ošetrená zmluvou: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.

Kamerový systém
Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory kamerovým systémom (vstup na pozemok, parkovisko, záhrada) so záznamom. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením. Monitoruje sa len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia. Využitie takého záznamu z kamerového systému je možné len za účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Záznam z bezpečnostných kamier sa uchováva v nahrávacom zariadení 10 dní a následne sa automaticky vymaže. Kamerový systém je spravidla v prevádzke len počas neprítomnosti hostí na ubytovaní.

VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:
• právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
• právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
• právo na prístup k údajom
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania
• právo vniesť námietku
• právo na podanie sťažnosti
• právo na prenos údajov
 
Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na našu horeuvedenú e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom našej horeuvedenej e-mailovej adresy.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry)
• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
• Osobné údaje boli spracované nezákonne
• Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Právo na obmedzenie spracúvania
• Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
• namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
• spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu

Právo na podanie sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Právo na prenos údajov
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje iným osobám a organizáciám na marketingové ani iné účely v tomto štáte, v štátoch EU ani do tretích krajín. Prevádzkovateľ nemá v úmysle použiť osobné údaje klientov na marketingové účely, zasielanie ne/personalizovanej reklamy či newslettorov, súťaže, vernostné programy, prieskumy spokojnosti a hodnotenia zákazníkov. Preto na webovej stránke www.chaty-tatra.com nie sú použité cookies.